Warmtekrachtstraat 33A

8094 SE Hattemerbroek

Klantenservice

038-2081000

Vragen of offerte?

info[at]primavloeren.nl

Winkelmand

0

Winkelmand

0
Subtotal: 0

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

0

Winkelmand

0
Subtotal: 0

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Prima Vloeren
Prima Vloeren  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy bieden wij jou een duidelijk overzicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te garanderen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Prima Vloeren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verkregen.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens zullen geminimaliseerd worden. Er zal dus alleen naar de gegevens gevraagd worden die er echt toe doen.
 • Mochten wij deze gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken vragen wij hiervoor vooraf eerst om jouw toestemming hiervoor.
 • In onze organisatie zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens. Hier zullen wij op verzoek ook gehoor aan geven.

Als Prima Vloeren  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten hier vragen over zijn, horen wij dat graag.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Prima Vloeren verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en/of uitvoering hiervan

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Prima Vloeren  de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijk) adres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • BIC, Swift of IBAN-nummers

Deze persoonsgegevens worden door Prima Vloeren  opgeslagen voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Social media buttons op onze websites. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens
 • Op onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom er cookies gebruikt worden. Als je onze site verder gebruikt geef je ons toestemming voor het gebruik van cookies. Mocht je deze cookies niet willen of accepteren dan kan het zijn dat de website niet optimaal werkt.
 • Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe onze webshop gebruik wordt door de klant. Hierdoor kunnen wij veranderingen doorvoeren. Met Google is er een bewerkovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
Prima Vloeren  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt dan wel op groverstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Prima Vloeren van jouw gegevens kennis kunnen hebben, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde zaken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit vinden wij dat te allen tijde vervelend. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je vragen hebt over onze verklaring van het beschermen van persoonsgegevens of opmerkingen hebt, horen wij dat graag!

 

De waardering van www.primavloeren.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 3 reviews.